AVG – Privacyverklaring
Dementie Coöperatie Oisterwijk

Datum: mei 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Dementie Coöperatie Oisterwijk uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Dementie Coöperatie Oisterwijk verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Dementie Coöperatie Oisterwijk levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Dementie Coöperatie Oisterwijk dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Dementie Coöperatie Oisterwijk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Dementie Coöperatie Oisterwijk worden verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Bij het bezoeken van onze website wordt uw IP-adres opgeslagen in de logboeken en in de statistieken bij Mijndomein waar onze website wordt gehost. Dit wordt gedaan om hackers en kwaadwillenden te herkennen en af te weren. De bewaartermijn voor de logboeken is 7 dagen. De IP-adressen in de statistieken zullen bewaard blijven tot 30 dagen nadat het webhosting pakket is opgezegd bij Mijndomein door Dementie Coöperatie Oisterwijk.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Dementie Coöperatie Oisterwijk persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Dementie Coöperatie Oisterwijk, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, ingehuurde partijen om activiteiten uit te voeren, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dementie Coöperatie Oisterwijk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dementie Coöperatie Oisterwijk zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links

Dementie Coöperatie Oisterwijk kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Dementie Coöperatie Oisterwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Dementie Coöperatie Oisterwijk raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Dementie Coöperatie Oisterwijk verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@dementiecooperatieoisterwijk.nl. Dementie Coöperatie Oisterwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Dementie Coöperatie Oisterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dementie Coöperatie Oisterwijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van doorDementie Coöperatie Oisterwijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dementie Coöperatie Oisterwijk op via info@dementiecooperatieoisterwijk.nl. Dementie Coöperatie Oisterwijk is als volgt te bereiken:

Adres: van Rijckevorsellaan 21, 5062DH Oisterwijk
E-mailadres: info@dementiecooperatieoisterwijk.nl

Dementie Coöperatie Oisterwijk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2019.